zjazdzzl

XII Zjazd Katedr ZZL

6-7 lipca 2023, Kampus UEK

Praca i zarządzanie ludźmi wobec  wyzwań nowej normalności

microphone-g9c8aa413f_1280

01

   W obszarze zarządzania ludźmi pojawiło się w ostatnim okresie szereg wyzwań.  Wynikają one z postępujących zmian w zakresie technologii, nowych modeli biznesowych, jak i innych czynników o charakterze demograficznym, gospodarczym i politycznym oraz skutków pandemii Covid-19. Wyłaniająca się w ich wyniku odmienna sytuacja, w której przychodzi funkcjonować organizacjom może być określona mianem „nowej normalności”, rozumianej jako stan do którego systemy gospodarcze, społeczne i polityczne dochodzą po kryzysie i  który to stan różni się od sytuacji sprzed kryzysu. Znajduje ona swoje odzwierciedlenie również w sferze pracy i zarządzania ludźmi, skłania do postawienia pytania o kierunki rozwoju dominującego w ostatnich latach modelu zarządzania zasobami ludzkimi, ukierunkowanego na tworzenie i dostarczanie wartości dla interesariuszy. Czy będzie się on rozwijał w kierunku umacniania roli kapitału ludzkiego wpisującego się w scenariusz budowania społeczeństwa dobrobytu, wzrostu czasu wolnego, rozwoju pracowników wiedzy i innych osób aktywnych zawodowo? Czy też obserwowane przekształcania pracy niosą ze sobą ryzyko, że tworzenie wartości może zmienić się w ekstrakcję wartości i spowodować dryf zzl w kierunku aktywności związanych z outsourcingiem pracy, zarządzaniem nadmiarem zatrudnienia, ograniczaniem systemów świadczeń pracowniczych, promowaniem peryferyjnego zatrudnienia?

   Przed teorią i praktyką zarządzania ludźmi pojawia się wyzwanie jak przekonywująco pokazać w organizacjach strategiczne znaczenie inwestycji w kapitał ludzki w warunkach wpływu wspomnianych wcześniej czynników kontekstowych oraz rozwijać systemy pracy i zatrudnienia wspierające tworzenie trwałych wartości dla interesariuszy w nowym ekosystemie HR.

 Cele konferencji

 • wymiana poglądów na temat zmian zachodzących w obszarze pracy i zarządzania ludźmi
 • przedstawienie wyników badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych
 • dyskusja nad przyszłymi kierunkami badań naukowych i doskonalenia praktyki zarządzania ludźmi
 • integrowanie środowiska naukowego zajmującego się problemami pracy i zarządzania ludźmi
pexels-pixabay-416816

Obszary tematyczne  konferencji

 

 • Zewnętrzny i wewnętrzny kontekst zarządzania zasobami ludzkimi
 • Rynek pracy, stosunki pracy, migracje, generacje
 • Praca i zatrudnienie w warunkach, cyfryzacji, sztucznej inteligencji i gig-economy
 • Architektura funkcji HR, role i kompetencje specjalistów HR, centra usług wspólnych, centra eksperckie, HR Business Partner, konsulting, e-zzl
 • Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi: aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne
 • Efektywność i rezyliencja w zzl
 • Rekrutacja, selekcja, onboarding
 • Rozwój zasobów ludzkich: szkolenia, talenty, kariery
 • Systemy wynagrodzeń: wynagrodzenia stałe, ruchome, benefity, total rewards
 • Retencja i rotacja pracowników
 • Analityka HR, audyt, controlling  
 • Warunki pracy, zdrowie, dobrostan, równowaga praca – życie, stres
 • Marka pracodawcy
 • Zachowania organizacyjne: zmiany, konflikty, komunikowanie się, przywództwo
 • Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Różnorodność i inkluzywność 
 • Zjawiska dysfunkcjonalne w obszarze zzl
 • Innowacje w zzl
 • Wyzwania edukacyjne w obszarze zzl

TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI

XII Zjazd Katedr ZZL odbędzie się w dniach 6-7 lipca 2023 roku. Obrady będą odbywały się na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków.

PATRONATY

Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania
Polskiej Akademii Nauk

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej
Polskiej Akademii Nauk

Jego Magnificencja
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK

komitet2022-

SPONSORZY

Cellfast Sp. z o.o.

Krakowski Bank Spółdzielczy

MPWiK Bochnia

Sedlak & Sedlak