zjazdzzl

XII Zjazd Katedr ZZL

Publikacje

04

Artykuły przygotowane na konferencję będą opublikowane po uzyskaniu pozytywnych recenzji w monografiach naukowych oraz następujących czasopismach:
 

Wytyczne redakcyjne do przygotowywanych tekstów:

Objętość prac przygotowywanych jako rozdział w monografii naukowej nie powinna przekroczyć 20 tys. znaków ze spacjami. Przypisy redagowane wg standardu APA7 (przykład w załączniku). Times New Roman 12, odstępy między wierszami 1,5, marginesy po 2,5 cm. Warunkiem publikacji jest uzyskanie pozytywnej recenzji. Ramowa struktura opracowania powinna zawierać: wstęp, podstawowe rozważania oraz zakończenie.   

Osoby planujące zgłosić teksty do publikacji w jednym z wymienionych na stronie Zjazdu czasopism naukowych powinny w e-mailu zawierającym artykuł wskazać tytuł czasopisma do jakiego chcą zgłosić artykuł. Tekst powinien być przygotowany zgodnie z profilem i wymogami redakcyjnymi danego czasopisma.   

Pamiętać należy, że liczba takich publikacji jest ograniczona, zaś o przyjęciu do publikacji decydują Redakcje czasopism. Zgłoszone artykuły przechodzić będą przez proces recenzji obowiązujący w danym czasopiśmie.   

Prosimy, aby w tytule e-maila z artykułem wskazać rodzaj zgłoszenia:  

  • Monografia 
  • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 
  • Edukacja Ekonomistów i Menedżerów 
  • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
  • Central European Management Journal 
  • Entrepreneurial Business and Economics Review 
  • International Entrepreneurship Review 
  • Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 

  

Wszystkie artykuły należy przesłać na adres Zjazdu Katedr: kzkl@uek.krakow.pl do dnia 31 marca br.